LV EN
Augusts 2022
POTCPSSv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    

NEGODĪGAS KOMERCPRAKSES AIZLIEGUMA LIKUMS UN AR TĀ PIEMĒROŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

08.04.2008  |  Arhīvā

Semināru uzņēmējiem un publiskā sektora pārstāvjiem.
Ņemot vērā to, ka Negodīgas komercprakses aizlieguma likums būtiski ietekmēs uzņēmēju komercdarbību, kā arī ievērojot jaunā likuma vispārīgos formulējumus, katram uzņēmējam ir jāpārzina šī likuma normu saturs un jēdzienu skaidrojums, un īpaši tā piemērošanas prakses paredzamās tendences. Tādēļ, lai iegūtu minēto informāciju un diskutētu par jaunā likuma piemērošanas problēmjautājumiem, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs apmeklēt semināru „Negodīgas komercprakses aizlieguma likums un ar tā piemērošanu saistītie jautājumi”.

Šī gada 1. janvārī ir stājies spēkā Negodīgas komercprakses aizlieguma likums, kura mērķis ir nodrošināt patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem izmantot negodīgu komercpraksi attiecībā pret patērētājiem. Līdz ar jaunā likuma spēkā stāšanos notikušas būtiskas izmaiņas reklāmas jomu regulējošajos aktos - to rezultātā Reklāmas likuma normas attiecībā uz maldinošu reklāmu regulē ar reklāmas jautājumiem saistītās attiecības uzņēmēju vidū, savukārt jaunais Negodīgas komercprakses aizlieguma likums attiecas uz patērētāja tiesību aizsardzību.


Ir nepieciešams norādīt, ka jaunais Negodīgas komercprakses aizlieguma likums attiecas uz jebkuru uzņēmēju, jo tajā ir regulētas visa veida darbības, kas saistītas ne tikai ar produktu (preču vai pakalpojumu) reklamēšanu, bet arī ar informācijas sniegšanu, kā arī jebkurām citām darbībām, kas saistītas ar preču vai pakalpojumu popularitātes veicināšanu. Minētajā likumā turklāt ietverti arī tādi tiesiski jēdzieni, kā profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse, patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana, maldinoša komercprakse un agresīva komercprakse. Saskaņā ar jauno likumu komercprakse tiks atzīta par negodīgu, ja tā būs pretrunā ar komercprakses īstenotāja profesionālo rūpību un tā negatīvi ietekmēs vai varēs negatīvi ietekmēt tāda vidusmēra patērētāja ekonomisko rīcību, kuram komercprakse ir adresēta vai kuru šī prakse skar, vai tā būs maldinoša vai agresīva. Likums aizliedz nodarboties ar agresīvu komerciālo praksi, piemēram, iespaidojot patērētāju ar neatlaidīgām darbībām, piespiešanu un nesamērīgu ietekmi, kuras dēļ patērētājs pieņem vai varētu pieņemt lēmumu slēgt līgumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis.


Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma ievērošanas uzraudzību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests, kuru kompetence šajā jomā ietver arī sankciju piemērošanu.


Ņemot vērā to, ka Negodīgas komercprakses aizlieguma likums būtiski ietekmēs uzņēmēju komercdarbību, kā arī ievērojot jaunā likuma vispārīgos formulējumus, katram uzņēmējam ir jāpārzina šī likuma normu saturs un jēdzienu skaidrojums, un īpaši tā piemērošanas prakses paredzamās tendences. Tādēļ, lai iegūtu minēto informāciju un diskutētu par jaunā likuma piemērošanas problēmjautājumiem, Juridiskās un finanšu izglītības centrs „Sophia” aicina Jūs apmeklēt semināru „Negodīgas komercprakses aizlieguma likums un ar tā piemērošanu saistītie jautājumi”.


Semināra laikā citastarp tiks apskatīti arī šādi jautājumi:

  • Reklāmas likuma un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma, kā arī citu reklāmu reglamentējošo normatīvo aktu mijiedarbība;
  • komercprakses jēdziena saturs;
  • profesionālai rūpībai neatbilstošas komercprakses jēdziens un piemēri;
  • patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana;
  • agresīvas komercprakses jēdziens, veidi un piemēri;
  • maldinošas komercprakses jēdziens, veidi un piemēri;
  • negodīgas komercprakses uzraudzība un sankcijas par likuma pārkāpumiem;
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centra identificētās uzņēmēju kļūdas komercprakses (tajā skaitā, arī reklāmas jomā) un to novēršanai piedāvātie risinājumi.


Semināra pamatauditorija ir visi tie uzņēmēji, kuri savā komercdarbībā izmanto vai plāno izmantot reklāmu vai veikt citus ar patērētāju informēšanu saistītus pasākumus, uzņēmēji, kuri sniedz konsultācijas reklāmas jomā, uzņēmumu pārdošanas un mārketinga vadītāji, kā arī publiskā sektora pārstāvji, kur amata pienākumi ir saistīti ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanu un tās uzraudzību.

 

Semināru vadīs:

Ieva Baldiņa,
Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma līdzautore

 

Līga Kauliņa,
Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Patērētāju aizsardzības nodaļas vadītājas vietniece, Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma līdzautore

 

Seminārs notiks

 

2008. gada 8. aprīlī
Plkst. 10.00— 13.30
ALBERT HOTEL konferenču zālē, 11.stāvā
Dzirnavu iela 33, Rīgā

 

Pieteikšanās


Saņemot aizpildīto pieteikumu vai apstiprinājuma e-pastu, mēs nosūtīsim Jums apstiprinājumu par Jūsu dalību seminārā, semināra programmu un rēķinu. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots!


Maksa par piedalīšanos seminārā ir 69,00 LVL + PVN. Dalības maksā ir iekļauts mācību kurss, izdales materiāli un kafijas pauze.


Jautājumu gadījumā


Lūdzu vērsties pie semināra koordinatores Ineses Uskures, Tālr. 67359584, 26722073;
 E-mail: inese.uskure@ic-sophia.lv.